Ubytovací řád a storno podmínky

Ubytovací řád a storno podmínky

e-Finance Zámek Račice, s.r.o., IČ: 057 11 576
sídlo společnosti: Bratislavská 52, 602 00, Brno

Turistická ubytovna Račice – Podzámčí
Račice 1, Račice-Pístovice

I. Podmínky a způsob ubytování

 1. Turistická ubytovna Račice-Podzámčí (dále jen „ubytovna“) je oprávněna ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci ubytovny ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.
 2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem ubytovny, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.
 3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 15 hod. do 19 hod. Do této doby ubytovna pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a ubytovna jej potvrdila.
 4. Klient, který trvá na ubytování před 09.30 hod, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodla ubytovna s klientem jinak.
 5. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 10.00 hod., může mu ubytovna účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi ubytovnou a hostem ke dni, ke kterému měl host řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si ubytovna právo zamezit hostu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si ubytovna vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným hostem do pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč pověřenému zaměstnanci ubytovny a oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Ubytovna si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje. Ubytovna nezodpovídá za movité věci vnesené hostem do pokoje poté, co host uvolní pokoj či poté co skončí ubytovací vztah mezi ubytovnou a hostem.
 6. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu ubytovna nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji ubytovny, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů ubytovny není možné.
 7. Ubytovna si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 8. Ubytovna poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem ubytovny nejpozději v den zahájení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci ubytovny.
 9. Ubytovna si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování hosta neodpovídá dobrým mravům, host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
 10. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v ubytovně a ve všech jejích zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

II. Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

 1. Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem ubytovny, nejpozději však v den zahájení pobytu na základě předložení účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta. Účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení klientovi.
 2. V případě, že klient obdržel od hotelu voucher na slevu, je klient povinen hotelu předložit voucher při přihlášení. V případě nepředložení voucheru a neumožnění scanu QR kódu je hotel oprávněn žádat a klient je povinen zaplatit doplatek do plné výše aktuální ceny ubytování.
 3. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci ubytovny.
 4. Ubytovna si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci identifikační údaje platební karty  a rovněž zálohu ve výši ceny pobytu za celý pobyt v ubytovně. Rezervace se pro ubytovnu stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na účet ubytovny. Ubytovna je oprávněna částku ve výši zálohy zablokovat na platební kartě, jejíž číslo klient sdělí při rezervaci a to formou předautorizace platby.
 5. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu nejpozději do 18:00 hodin dne, který je třetím dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace bezplatné a ubytovna zruší předautorizaci platby na platební kartě, jejíž číslo klient sdělil při rezervaci.
 6. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu po 18:00 hodině dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Ubytovna strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za pokoj a jednu noc dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy.
 7. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu delšího než dva dny po 18:00 hodině dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Ubytovna strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za pokoj a dvě noci dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy.
 8. V případě, kdy klient zruší rezervaci více než jednoho pokoje po 18:00 hodině dne, který je dvacátým dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Ubytovna strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za všechny pokoje za celou délku pobytu dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy.
 9. V případě, že rezervace nebude řádně zrušena a klient se nedostaví k zahájení ubytování, ani termín zahájení ubytování nepřesune na pozdější den v rezervované délce pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši ceny za pobyt a rezervace pobytu zaniká.
 10. V případě zkrácení pobytu klientem má ubytovna právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou rezervovanou délku pobytu.
 11. Řádné zrušení rezervace musí být komunikováno písemně, elektronicky nebo telefonicky přímo s ubytovnou a může být provedeno nejpozději do 18 hodiny dne který je třetím dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování.
 12. Ubytovna je oprávněna účtovat klientovi cenu poškozeného či zničeného vybavení pokoje, přičemž je ubytovna oprávněna provést blokaci a stržení takto vyúčtovaných částek na platební kartě hosta.

III. Zodpovědnost ubytovny a klienta

 1. Ubytovna zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části podle obecně závazných předpisů.
 2. Ubytovna poskytuje hostům bezpečnostní trezory, do kterých doporučuje uložit cennosti.
 3. Ubytovna klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři ubytovny zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku ubytovny má ubytovna právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovny a pobyt jim tam umožnil klient.
 4. V případě škody na majetku ubytovny způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že ubytovna rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 5. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení ubytovny v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je ubytovna oprávněna účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 6. Ubytovna nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel, motocyklů či jízdních kol ponechaných na parkovišti ubytovny. Ubytovna doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Ubytovna nenese odpovědnost za škody způsobené hostem v garážích nebo parkovištích ubytovny třetím osobám. Ubytovna si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku ubytovny vozidlem hosta a to i v případě, kdy škodu způsobila třetí osoba ve vozidle hosta nebo host vozidlem třetí osoby.
 7. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Ubytovna doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje pracovníka ubytovny. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.
 8. Ubytovna nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál ubytovny.

IV. Stravování a požívání alkoholických nápojů

 1. Klientům není dovoleno v prostorách ubytovny konzumovat alkoholické nápoje
 2. K vaření je v prostorách ubytovny vyhrazen pouze prostor kuchyní, příprava jídla v jiných místnostech je zakázána.
 3. Klient je povinen seznámit personál ubytovny s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními a tyto nahlásí před zahájením ubytování

V. Všeobecně platné ustanovení.

 1. Hosté nejsou oprávněni přijímat v prostorách ubytovny návštěvy či umožnit vstup do prostor ubytovny neubytovaným třetím osobám.
 2. V pokoji a společenských prostorách ubytovny nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení ubytovny přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení ubytovny, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 3. V ubytovně a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon atd.)
 4. Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým ubytovna vyčlenila jiná místa, např. sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje u pověřeného pracovníka ubytovny. Za poškození majetku ubytovny způsobené i přes tento zákaz bude hostovi účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je ubytovna oprávněna účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, ubytovna si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 5. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách nádvoří ubytovny. V pokojích platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je ubytovna oprávněna účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Euro za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, ubytovna si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V pokojích jsou instalovány detektory kouře a tepla napojené na pult centrální ochrany. V případě, že host poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky. Neoprávněná manipulace s detektory kouře či jinými bezpečnostními prvky je zakázána. Za jakýkoli zásah do funkčnosti detektorů kouře či jiných bezpečnostních prvků je ubytovna oprávněna účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Euro.
 6. V ubytovně je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Ubytovna je oprávněna informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 7. Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat v prostorách ubytovny jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance ubytovny nebo na základě předcházející dohody klienta s ubytovnou za předpokladu, že majitel prokáže jejich zdravotní způsobilost. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného ceníku. Na ubytování psů a jiných zvířat se vztahují následující opatření:
  • Psům a jiným zvířatům je zakázaný vstup a pobyt v těch prostorách, ve kterých jsou skladované a připravované potraviny nebo se podávají jídla a nápoje.
  • Ve všech veřejných prostorách ubytovny musí být každý pes na vodítku a mít náhubek.
  • Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku klienta.
  • Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který slouží na přípravu nebo podávání jídla hostům.
  • V případě jakéhokoliv poškození zařízení ubytovny zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné výši.
  • Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete a klient, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil.
  • Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno hostu v plné výši, bude hostovi účtována za dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěný zvířetem částka až ve výši 1 tis. Kč.
  • Ubytovna si vyhrazuje právo vyúčtovat případně i přímé náklady za čištění, jež budou převyšovat výše uvedenou částku, a to v plné výši. Ubytovna si také vyhrazuje právo k úhradě/zaplacení nových lůžkovin, jež byly použity pro odpočinek zvířat. Tyto lůžkoviny budou hostovi vyúčtovány v plné výši.
  • Úklid a kontrola pokoje, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněn tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných hostů ubytovny. Kontrola musí být umožněna, alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění.
 8. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s balkonem zavřít dveře na balkon, zavřít okna a zamknout dveře.. Za ztrátu klíčů účtuje ubytovna částku 200,- Kč za kus.
 9. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.
 10. Ubytovna doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách ubytovny
 11. V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách ubytovny společenské akce i po 22.00 h, a to v prostorách k tomu určených. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v prostorách ubytovny. V případě, kdy klient bude provozovat nadměrný hluk, bude personálem ubytovny upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu.
 12. Klient v prostorách ubytovny nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 13. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovny přijímá vedení ubytovny. Dotazník je k dispozici na recepci.
 14. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 15. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informuje ubytovna klienta o možnosti řešení případných sporů mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (v souladu s § 20e zákona č. 634/1992 Sb.), Internetovou adresu České obchodní inspekce naleznete zde: http://www.coi.cz/.
 16. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení ubytovny právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Ubytovna má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit ubytovnu. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly ubytovny, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.
 17. Host poskytující ubytovně při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o. ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění. S ohledem na povinnost hlásit ubytování dle zákona č. 326/1999 Sb. policii České republiky, předloží host nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence ubytovaných. V případě, kdy host nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si ubytovna právo hosta neubytovat, přičemž v případě, kdy takto dojde ke stornu rezervace má host povinnost uhradit storno poplatek dle bodu II odst. 6 těchto podmínek.

Host svým podpisem odsouhlasil, že se obeznámil se všemi provozními řády ubytovny. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

 Ubytovací řád je platný od 26.5.2017